Páginas: [1]   Ir para o fundo
  Imprimir  
Autor Tópico: wallhack cs go  (Lida 146 vezes)
0 Membros e 1 Visitante estão a ver este tópico.
GlindaBurd
Neófito
*
Offline Offline

Mensagens: 1

[img]http://media2.picsearch.com/is?ClmpP_


WWW
« em: 18 de Junho de 2017, 09:00 »


Counter Strike Global Offensive (CS GO) to strzelanka, która ma ogromne zas_ugi w e-sportu odrodzeniu. Dowiedz si_ o co w niej chodzi oraz jakie wymagania sprz_towe nale_y spe_ni_, aby w pe_ni cieszy si_ z rozgrywki. CS posiada to do siebie, _e trzeba cz_sto wykonywa_ d_ugotrwa_e ruchy myszk_, gdy_ przez wzgl_d na to mamy o wiele lepsz_ kuratel_ nad celownikiem. Je_eli wi_c wcze_niej grali_cie w Call of Duty, Battlefield, czy te_ inny tytu_ FPS, dok_d ca_a odpowiedzialno__ spada_a na nadgarstek, to tutaj Wasze umiej_tno_ci mog_ okaza_ si_ nieprzydatne. Bo o ile bez problemu obrócicie si_ o 180 stopni, tak z wymierzeniem w stron_ wroga b_dzie obecnie k_opot. Counter-Strike wymaga precyzji, a tej praktycznie nie da si_ osi_gn__ metodami wyniesionymi z szybkich gier funkcjonowaniu. Omawiany tytu_ ma ca_kiem sporo ustawie_ wizualnych, ali_ci nie zawsze najwy_sze liczby oznaczaj_ te najlepsze. Wszelka funkcja ma swoje trumfy i minusy, dlatego postanowi_em, _e opisz_ wszystkie jeden po drugim i wyja_ni_, jak one dzia_aj_. Wtedy sami zdecydujecie czy dany parametr graficzny ma by_ ustawiony na poziomie Wysokim, _rednim czy te_ Niskim. Tutaj decydujecie si_, jak ma wygl_da_ entourage, a dok_adniej mówi_c wszelkie _ciany i powierzchnie. Ju_ by_a mowa o rodzajach postaci, broni i konkretnych obiektów, tutaj zmieniamy stan reszty elementów. Nie posiada to jakiego_ wielkiego sygnalizowania podczas zabawy, ale je_li kto_ chce, aby ca_okszta_t by_o mo_liwe naj_adniejsze, owe powinien zdecydowa_ si_ na Wysokie ustawienia. Ja peroruj_c szczerze wielkich ró_nic nie widz_, wi_c pozostaje na Niskich. W Counter-Strike kalkuluje si_ szybko__ i fluktuacja, a nie efekty wizualne. Nie mniej jednak decyzja nale_y do Was. Obecnie CS GO to jeden z najpopularniejszych tytu_ów na _wiecie. W dole znajdziecie szereg bardziej szczegó_owych informacji na jego kwestia w__cznie z minimalnymi wymaganiami oraz poradami dotycz_cymi przedmiotu, który powinien umo_liwi_ rozgrywk_ na odpowiednim poziomie. Na dzie_ dobry wydawa_ by si_ mog_o, _e Counter Strike Global Offensive to dosy_ bezpo_rednia gra. Ot, dwie pi_cioosobowe dru_yny biegaj_ po strukturze, próbuj_c pod_o_y_ bomb_ lub rozbroi_ ju_ pod_o_on_. Jaka w tym jest trudno__? Denuncjuje wam si_, _e CS: GO to banalnie prosta gra? No to zapraszam do lektury! Oczywi_cie pewne nazwy danego miejsca na mapie w poszczególnych gromadach mog_ od siebie cokolwiek odbiega_, jest to bowiem rzecz umowna. Bior_c pod uwag_, i_ w puli map, które najcz__ciej widzimy na obecnie rozgrywanych turniejach znajduje si_ siódmego ró_nych terenów, na pocz_tku a_ do przyswojenia jest troch_ materia_u. Poni_ej jena map - de_mirage, z nazwami subiektywnych miejscówek. Profesjonalne dru_yny bardzo cz_sto przed du_ymi turniejami nie graj_ swoich najmocniejszych map tylko po owe, by ukry_ przed inaczej przygotowane wcze_niej taktyki. Pokazuje to, na jakim poziomie w tym momencie odbywa si_ rywalizacja _wiatowego top 5 walk takich jak CS: GO. A na pierwszy rzut oka wydawa_ by si_ mog_o, _e zawodnicy biegaj_ sobie po tych_e mapach zupe_nie bez zamiarze. Nie jest to atoli takie proste - nade wszystko, je_eli chodzi o rzucanie granatów dymnych czy koktajli mo_otowa. Na poszczególnych mapach znajduje si_ przynajmniej kilkadziesi_t miejscówek, które mo_na wykorzysta_ do tego, by rzuci_ z nich granat, który przykryje odpowiednie miejsce i przystanie zyska_ dru_ynie przewag_. Instrukta_ rzucania granatów jest dosy_ mozolna - na ka_dej z map mo_liwo_ci widnieje mnóstwo, a z pomoc_ ci_gn_ niezliczone ilo_ci lokacji treningowych dost_pnych w warsztacie Steam, a tak_e poradników wyja_niaj_cych, gdy to robi_. Czy zastanawiali_cie si_ kiedy_, dlaczego gracze tak wolno poruszaj_ si_ po mapie? Gra zdo_a_oby by_ o wiele bardziej radykalna, gdyby wszyscy zawodnicy platforma obywatelska niej biegali, a nie skradali si_, zupe_nie jak by kto_ mia_ ich us_ysze_. A no w_a_nie - bo s_yszy. Nale_y zda_ sobie spraw_, i_ poruszanie si_ po mapie, prze_adowywanie jednakowo_ zmiana broni wydaje ton s_yszalny dla przeciwnika, kto na jego podstawie b_dzie w stanie okre_li_ w której cz__ci mapy znajduje si_ gracz wroga. Dawniej jedna z aktualizacji a_ do gry wprowadzi_a zupe_nie dalszy d_wi_k kroków postaci. Mieszcz_ one z jednej strony du_o bardziej wyra_ne a mo_liwe do us_yszenia, spo_ród drugiej za_ nieco _miesz_, bo gdy gracze biegn_ razem, wydaje si_, _e brzmie_ zbli_aj_ce si_ stado koni. Jak ró_ni_ si_ d_wi_ki, które wydaje gracz biegaj_c po ró_norodnych nawierzchniach, mo_ecie us_ysze_ na poni_szym filmie. Aim (celowanie) zostawi_am na sam koniec. Oczywistym istnieje, _e wymienione wy_ej kompetencji nijak nie pomog_, o ile gracz najzwyczajniej w kuli ziemskiej nie b_dzie potrafi_ migiem i celnie strzela_ a_ do swoich wrogów. Czas reakcji skonfigurowania i strza_u to 1-a z najistotniejszych i najcz__ciej _wiczonych umiej_tno_ci graczy CS: GO. Wikipedia mówi, _e sport jest to forma aktywno_ci cz_owieka, maj_ca na celu doskonalenie sprawno_ci p_ciowych w ramach wspó_zawodnictwa, indywidualnie lub zbiorowo, wed_ug regu_ umownych. Czy trenowanie pami_ci mi__niowej nie jest mo_e doskonaleniem sprawno_ci fizycznej? Czy dubel staj_ce przeciwko sobie s_u_by wh cs go: GO nie rywalizuj_ w kategorii lepszego aima czy zgrania zespo_u tudzie_ umiej_tno_ci reagowania na luzuj_ce si_ warunki?
Registado

Counter Strike Global Offensive (CS GO) to strzelanka, która ma ogromne zas_ugi w e-sportu odrodzeniu. Dowiedz si_ o co w niej chodzi tudzie_ jakie wymagania sprz_towe powinno si_ spe_ni_, aby w ciesz
Páginas: [1]   Ir para o topo
  Imprimir  
 
Ir para:  


Termos de Utilizaēćo | Polķtica de Privacidade | F.A.Q. | Admissćo | Teste Diagnóstico

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal