* Info Membro
 
 
Olá, Visitante. Por favor Entre ou Registe-se se ainda não for membro.

* Estão Ligados
  • Ponto Visitantes: 7
  • Ponto Escondidos: 0
  • Ponto Membros: 0

não há utilizadores ligados.

* Estatísticas
  • stats Total de Membros: 1673
  • stats Total de Mensagens: 52439
  • stats Total de Tópicos: 5483
  • stats Total de Categorias: 5
  • stats Total de Quadros: 37
  • stats Recorde utilizadores online: 128


Chamamos a atenção de todos os visitantes: Este Fórum do Grupo de Membros Portugueses da Mensa é agora menos utilizado. Aconselhamos todos os interessados na Mensa em Portugal a visitarem a nossa página no Facebook, disponível em: https://www.facebook.com/MensaPT
Por favor envie a sua mensagem através dessa página.

A Mensa foi fundada em Oxford, no Reino Unido, em 1946, por dois indivíduos, Roland Berrill e o Dr. Lance Ware, que tiveram a ideia de criar uma associação para pessoas inteligentes, cujo único requisito para a admissão fosse o quociente de inteligência.

Inicialmente definiram por objectivo a criação de uma lista de contactos de 600 das pessoas mais inteligentes do Reino Unido, para que essas mesmas pessoas pudessem ser facilmente contactadas por investigadores e membros do governo, caso tal fosse necessário. Não é talvez de surpreender que a ideia tenha sido rejeitada a nível governamental.

Ware não se deixou afectar por esta negativa, e como mais tarde viria a afirmar, "Descobri que tinha facilidade em relacionar-me com pessoas muito inteligentes."

Essa descoberta fez com que os objectivos fossem ajustados à realidade e a Mensa foi criada com o objectivo de fomentar a inteligência em benefício da humanidade e de promover a convivência entre pessoas intelectualmente estimulantes.

Os fundadores pretendiam que o Q.I. necessário para a admissão na Mensa fosse de 155 no teste Cattell, que correspondia a 1% do topo da população, mas posteriormente verificaram que a possibilidade de erro permitia a entrada de pessoas situadas nos 2%, pelo que começaram a aceitar a admissão dos que se encontravam nesse valor, dado que a possibilidade de erro era muito inferior. A partir de 1960, o valor foi definido oficialmente como sendo de 148 nesse mesmo teste, o que corresponde aos 2% do topo da população. A Mensa foi criada sem fins políticos e livre de qualquer forma de distinção racial ou religiosa. Qualquer pessoa cujo quociente de inteligência atingisse o nível exigido seria admitida, independentemente da sua formação, profissão ou estatuto social. Este factor faz com que a Mensa seja uma associação onde se encontram pessoas das mais diversas origens e formações.

Os dois fundadores tinham opiniões diferentes sobre a organização e após várias disputas Ware abandonou a organização, apenas regressando após o falecimento de Berrill em 1961.

A organização despertou interesse fora das fronteiras britânicas e internacionalizou-se no início da década de 50, não tendo parado de crescer desde então.

Actualmente a Mensa conta com mais de 100.000 membros em aproximadamente 100 países.

Em Portugal ainda não existe uma Mensa local, sendo o único país da União Europeia onde tal acontece. Tal deve-se sobretudo ao reduzido número de membros.

Em 23 de Novembro de 2002 foi realizado o primeiro encontro dos membros nacionais da Mensa, em Tomar, sendo para todos os efeitos o primeiro encontro deste tipo. Esperamos que a história da "Mensa Portugal" seja em breve uma realidade.


xx gta 5 do pobrania
19 de Junho de 2017, 07:15 por AVXJennalf | Visualizações: 203 | Comentários: 2


Minecraft jest gr_ bardzo nietypow_ jak na obecne standardy i przyzwyczajenia wi_kszo_ci graczy. Mog_oby si_ wydawa_, _e gra oparta jedynie na kwadratach mog_aby si_ nie uwzgl_dni_ i zosta_ skre_lona na samym pocz_tku. Jednak_e w przypadku gry Minecraft reakcja graczy by_a nietypowa - nie tylko przyj_li bardzo pozytywnie w pojedynk_ tytu_, dodatkowo gra zdoby_a rzesze fanów na ca_ym _wiecie - zarówno tych m_odych i dodatkowo starszych.
Gr_ Minecraft dokona_o niezale_ne studio Mojang AB. Zabawa polega na wcieleniu si_ w posta_ kwadratowego bohatera którego zadaniem jest zbieranie kwadratowych materia_ów, oraz nast_pnie wykonywanie z nich wszelkiego rodzaju rzeczy oraz prze_yciu nocy
Minecraft wydaje si_ tak naprawd_ jedn_ wielk_ plansz_, która jest generowana w niesko_czono__. Nie ma tutaj chwili w którym gracz doszed_by na koniec mapy i musia_by zawróci_ - w Minecraftcie czego_ takiego nie powinno. Gracz zawsze rozpoczyna w innym miejscu - nie zdarza si_ aby zacz__ gr_ od czasu pocz_tku dwa razy w tym samym miejscu. Za bardzo ka_dym razem startuje si_ w innej lokacji - mog_ by_ to niecki, góry, lasy, pustynie b_d_ pla_e. Podczas eksploracji generowanego _wiata gracz b_dzie proszek za zadanie zbiera_ wszystkie materia_y jakie przydadz_ mu si_ podczas dalszej okazji. Z pozyskanych surowców gracze mog_ tworzy_ narz_dzia, amunicja, inne materia_y przydatne w dalszej rozgrywce. _wiat omówiony w Minecraftcie stworzony zahamowa_ z bloków - iks ma inne w_a_ciwo_ci a cechy oraz nadaje si_ do zupe_nie innych bogatych rzeczy - a co najwa_niejsze ka_dy da si_ zebra_ albo r_cznie albo blisko pomocy odpowiednich narz_dzi.
Gra posiada dwa tryby potyczki - najprostszym z nich jest oczywi_cie tryb kapitalny w którym gracze mog_ _ycia w _wiecie bez przeszkód i tworzy_ wymarzone z wykorzystaniem siebie budowle. Kolejnym elementem jest tryb Survival - ju_ sama nazwa demonstruje na poziom trudno_ci - gracz b_dzie mia_ sposobno__ zmierzenia si_ z trudno_ciami takimi jak ch...


xx wallhack cs go
18 de Junho de 2017, 09:00 por GlindaBurd | Visualizações: 210 | Comentários: 0


Counter Strike Global Offensive (CS GO) to strzelanka, która ma ogromne zas_ugi w e-sportu odrodzeniu. Dowiedz si_ o co w niej chodzi oraz jakie wymagania sprz_towe nale_y spe_ni_, aby w pe_ni cieszy si_ z rozgrywki. CS posiada to do siebie, _e trzeba cz_sto wykonywa_ d_ugotrwa_e ruchy myszk_, gdy_ przez wzgl_d na to mamy o wiele lepsz_ kuratel_ nad celownikiem. Je_eli wi_c wcze_niej grali_cie w Call of Duty, Battlefield, czy te_ inny tytu_ FPS, dok_d ca_a odpowiedzialno__ spada_a na nadgarstek, to tutaj Wasze umiej_tno_ci mog_ okaza_ si_ nieprzydatne. Bo o ile bez problemu obrócicie si_ o 180 stopni, tak z wymierzeniem w stron_ wroga b_dzie obecnie k_opot. Counter-Strike wymaga precyzji, a tej praktycznie nie da si_ osi_gn__ metodami wyniesionymi z szybkich gier funkcjonowaniu. Omawiany tytu_ ma ca_kiem sporo ustawie_ wizualnych, ali_ci nie zawsze najwy_sze liczby oznaczaj_ te najlepsze. Wszelka funkcja ma swoje trumfy i minusy, dlatego postanowi_em, _e opisz_ wszystkie jeden po drugim i wyja_ni_, jak one dzia_aj_. Wtedy sami zdecydujecie czy dany parametr graficzny ma by_ ustawiony na poziomie Wysokim, _rednim czy te_ Niskim. Tutaj decydujecie si_, jak ma wygl_da_ entourage, a dok_adniej mówi_c wszelkie _ciany i powierzchnie. Ju_ by_a mowa o rodzajach postaci, broni i konkretnych obiektów, tutaj zmieniamy stan reszty elementów. Nie posiada to jakiego_ wielkiego sygnalizowania podczas zabawy, ale je_li kto_ chce, aby ca_okszta_t by_o mo_liwe naj_adniejsze, owe powinien zdecydowa_ si_ na Wysokie ustawienia. Ja peroruj_c szczerze wielkich ró_nic nie widz_, wi_c pozostaje na Niskich. W Counter-Strike kalkuluje si_ szybko__ i fluktuacja, a nie efekty wizualne. Nie mniej jednak decyzja nale_y do Was. Obecnie CS GO to jeden z najpopularniejszych tytu_ów na _wiecie. W dole znajdziecie szereg bardziej szczegó_owych informacji na jego kwestia w__cznie z minimalnymi wymaganiami oraz poradami dotycz_cymi przedmiotu, który powinien umo_liwi_ rozgrywk_ na odpowiednim poziomie. ...


Páginas: [1] 2 3

Termos de Utilização | Política de Privacidade | F.A.Q. | Admissão | Teste Diagnóstico

* Top Posters
Looker Looker
4.867 Mensagens
Jorge Mota Jorge Mota
4.241 Mensagens
omni omni
3.162 Mensagens
eangelo eangelo
2.615 Mensagens
José Herculano
2.550 Mensagens

* Calendário
Setembro 2017
Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
[25] 26 27 28 29 30* Tópicos Recentes
topic A venda das Ovelhas (QT 4)
[Quebra-Cabeças]
Leugim
17 de Julho de 2017, 14:52
topic gta 5 do pobrania
[Quebra-Cabeças]
Clintonlaf
20 de Junho de 2017, 08:17
topic wallhack cs go
[Quebra-Cabeças]
GlindaBurd
18 de Junho de 2017, 09:00
topic Forum morto?
[Questões e Dúvidas]
cpsimoes
16 de Abril de 2017, 12:53
topic Desafio OneMessage4All
[Quebra-Cabeças]
alegrius
16 de Abril de 2016, 23:39

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal